21.04.2018г.

09.12.2017

Гр.София
ВНИМАНИЕ: СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС е от 8,30 –10,00 часа, а за всички останали класове от 10,30 – 12,30 часа.
На 21.04.2018 година ще се проведе Великденското математическо състезание за ученици от 1-ви до 12-ти клас.

Заявките за участие се приемат в стая 402 на 125 СОУ.
Крайният срок за записване е 13.00 часа на 18април (сряда) 2018 година.
Таксата за участие е 8 (осем) лв. и се внася при записването в съответното
училище или по следната сметка:
АПЛИМАТ ЕООД
IBAN BG 93 STSA 9300 0001 6828 21
BIC CODE STSABGSF
БАНКА ДСК ЕАД - КЛОН ГЕО МИЛЕВ
При превод на такса по банков път ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в платежното се отбелязва училището, в което ще участва ученикът,
а при групова заявка се предствя списък на участниците, за които е заплатено.
Записване по телефона и в деня на състезанието не се извършва.
Телефон за справки: 0988903025.

Регламент

Време за работа – 90 минути за I и II клас и 120 минути за III – XII клас.
Формат на състезанието: 15 (петнадесет ) тестови задачи с избираем отговор
(всяка задача има само един верен отговор от четири възможни,
в т.ч. като четвърта възможност “друг отговор”, който се приема за верен само при записан верен резултатат) .
Задачите за 7 клас са във формата за изпита след 7 клас (стандарт на МОН),
а за 11 и 12 клас са във формат матура (стандарт на МОН).


Гр.София
На 9 декември 2017г. от 8,30 до 10,00 часа (за I и II клас) и от 10,30 до 12,30 часа (за III-XII клас) в 119 СОУ, ул. Латинка11, в 125 СОУ – Младост 1, добл.43 ,и във 2-о СОУ в кв. Бъкстон ще се проведе XXV-то Коледно математическо състезание за ученици от 1 до 12 клас. Темата за 11 и 12 клас е обща 13вариант за зрелостен изпит, а за 7 клас – във формата на изпита НВО. Класирането и наградените се обявяват в интернет-страница на секция „Изток” – http://iztok-smb.com/ до 13.12.2017г. Наградите се получават в в ст.402 на 125 СОУ от 09.01 до 31.01.2018 г. Заявките за участие с приложен списък се приемат в стая 402 на 125 СОУ и в библиотекатана 2-о СОУ до 05 декември 2017 г. Таксата за правоучастие е 8лв. и се внася при записването или на следната сметка:

АПЛИМАТ ЕООД
IBAN BG 93 STSA 9300 0001 6828 21
BIC CODE STSABGSF
БАНКА ДСК ЕАД - КЛОН ГЕО МИЛЕВ
Организатор на състезанието е секция „Изток” към СМБ и РУО на МОН.
За контакти – 0988903025 в 125 СОУ
.

Регламент

Коледното математическо състезание е за ученици от 1-ви
до 12-и клас. Времето за работа за 1 и 2 клас е 90 минути, а от 3 до 12 клас е 120 минути. Дават се 9 задачи с избираем отговор и 1 задача с подробно решение. Задачите с избираем отговор имат само един правилен отговор от четири възможни ( отбелязани с а), б), в) и г)), като първите три отговора са със конкретни стойности , а четвъртият е „друг отговор”). Друг отговор (отг. г) се приема за верен само при записан верен резултат. Верните отговори (съответните букви) се ограждат с кръгче. Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 3 точки, от 4 до 6 с по 5 точки, от 7 до 9 с по 7 точки. Задача 10 се решава подробно и се оценява с 15 точки. Задачите за 7 клас са в модифициран формат на изпита след 7 клас за езиковите паралелки. Всяка задача от 1 до 16 има само един правилен отговор от четири възможни (отбелязани с а), б), в) и г)). За задачи 17 до 22 трябва да бъдат записани само отговорите, като задачи 21 и 22 са във формат PISA. Задачи 23 и 24 трябва да бъдат подробно решени. Задачите от 1 до 4 се оценяват с по 1 точка, от 5 до 10 с по 2 точки, от 11 до 16 с по 3 точки, от 17 до 20 с по 5 точки, задачи 21 и 22 с по 8 точки и задачи 23 и 24 с по 15 точки. Максималният брой точки е 100. Неправилни решения и задачи без отговор се оценяват с 0 точки. Оценките за 23 и 24 задачи са предварително детайлизирани по етапите на решението. Използва се специална бланка за записване на отговорите. Задачите за 12 клас са във формат матура по стандарта на МОН.